• HOME
  • เกี่ยวกับเรา

About us

พันธกิจของโคเน่คือการปรับปรุงการสัญจรเพื่อชีวิตในชุมชนเมือง เราเข้าใจถึงรูปแบบการสัญจรของคนทั้งภายในอาคารและระหว่างอาคาร เราจึงสามารถช่วยทำให้การเดินทางของผู้คนมีความปลอดภัย สะดวกสบาย และวางใจได้ ในปี 2015 โคเน่มียอดขายสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 8.6 พันล้านยูโร และ ณ สิ้นปีมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นกว่า 50,000 คน หุ้นสามัญคลาสบีของโคเน่อยู่ในตลาดหุ้น Nasdaq Helsinki Ltd. ประเทศฟินแลนด์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

loader

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website