Back to top

ประโยชน์

ลดเวลารอคอย

ลิฟต์ที่ใช้ระหว่างการก่อสร้างของโคเน่และ KONE JumpLift เดินทางได้รวดเร็วกว่าการใช้รอกด้านนอกอาคาร

การขนส่งที่เหมาะสมที่สุด

สามารถปิดผนังอาคารที่ชั้นล่างได้ในขณะที่โครงสร้างหลักที่สูงขึ้นไปกำลังทำการก่อสร้าง

ลดเวลาการขัดข้องของอุปกรณ์

การบำรุงรักษา KONE Care CTU ทำให้แน่ใจว่าลิฟต์ทำงานได้เหมาะสมที่สุด

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ลิฟต์ก่อสร้าง KONE และ KONE JumpLifts มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่ารอกภายนอก

เพิ่มความปลอดภัย

เมื่อไม่ใช้รอกด้านนอกอาคาร จึงสามารถติดตั้งสิ่งตกแต่งภายนอกได้เร็วขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น

ให้การสนับสนุนทุกขั้นตอนของกระบวนการก่อสร้าง

การวางแผน

img_Illustrations_Easy step project planning

บริการวางแผนสถานที่ก่อสร้างของโคเน่ช่วยให้สามารถผสมผสานโซลูชั่นที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอน

การก่อสร้าง

img_illustration_Installation

ด้วยวิธีการติดตั้งในช่องลิฟต์ที่ไม่ต้องใช้นั่งร้านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรา การติดตั้งลิฟต์ KONE CTU จึงสามารถทำได้เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลิฟต์จะพร้อมใช้งานได้เร็วขึ้นในช่วงเริ่มต้นโครงการ

การตกแต่งขั้นสุดท้าย

img_illustration_Completion

เมื่อสามารถเคลื่อนย้ายแนวดิ่งภายในตัวอาคารได้แล้ว จึงสามารถถอดรอกที่อยู่ด้านนอกอาคารและทำการติดตั้งและตกแต่งชั้นล่างๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น เรามั่นใจว่าอุปกรณ์ของคุณจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบโดยการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนที่ทีมดูแล KONE Care จะเข้ารับการตรวจ

เครื่องมือและดาวน์โหลด

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website